പ്രമേഹ-വൃക്കരോഗ നിര്‍ണ്ണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

169
Advertisement

കാട്ടൂര്‍ ഗവ : ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളും മുത്തൂറ്റ് സ്‌നേഹാശ്രയും സംയുക്തമായി സൗജന്യ പ്രമേഹ-വൃക്കരോഗ നിര്‍ണ്ണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

 

 

Advertisement