17 രാജ്യപുരസ്‌കാര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ വിജയം കൈവരിച്ചു.

106
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട:എല്‍.എഫ്.സി.എച്ച്.എസ് വിദ്യാലയത്തില്‍ 2019 – 2020 ല്‍ 17 രാജ്യപുരസ്‌കാര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ വിജയം കൈവരിച്ചു.

Advertisement