മുരിയാട് പഞ്ചായത്തില്‍ 30.58 (കോടി) ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു.

406
Advertisement

മുരിയാട് : ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് നവകേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായിള്ള ലൈഫ്മിഷനും, ഹരിത കേരള മിഷനും പ്രാധാനം കൊടുത്ത് കൊണ്ട് ഭവനത്തിനും,കുടിവെള്ളത്തിനും, കൃഷിക്കും,ശുചിത്വത്തിനും മുന്‍ഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് 30,58, 72444രൂപ (30.58കോടി) ആകെ വരവും 29,96,20370 രൂപ (29-96 കോടി) മൊത്തം ചിലവും നീക്കിയിരിപ്പ് 62,52074 രൂപയും ( 62.52ലക്ഷം )പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു. ലൈഫ്മിഷന്‍ പി എം എ വൈ ഭവന പദ്ധതികള്‍ക്ക് സംയുക്ത വിഹിതമായി 3,93,76000 ( 3.93 കോടി) രൂപ വകയിരിത്തിയിട്ടുണ്ട് കുടിവെള്ളത്തിന് 42,80000 ( 42.80 ലക്ഷം) രൂപയും ഉത്പാദന മേഖലയിലെ കൃഷി അടിസ്ഥാന സൗകര്യo, വികസനം എന്നിവക്ക് 63,75000 (63.75 ലക്ഷം) രൂപയും ആനന്ദപുരം പി എച്ച്‌സിയില്‍ കിടത്തി ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു ഡോക്ടറുടെ സേവനത്തിനും ഫണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് . ബഡ്ജറ്റ് ഐക്യകണ്oനേ അംഗികരിച്ചു.

Advertisement