തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (ജൂലൈ 30 ) 83 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

368

 1. റിയാദിൽ നിന്ന് വന്ന അരിമ്പൂർ സ്വദേശി – 17 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 2. റിയാദിൽ നിന്ന് വന്ന അരിമ്പൂർ സ്വദേശി – 12 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 3. റിയാദിൽ നിന്ന് വന്ന അരിമ്പൂർ സ്വദേശി – 10 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 4. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന മേത്തല സ്വദേശി – 52 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 5. ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന കൊടക്കര സ്വദേശി – 28 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 6. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 76 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 7. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 5 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 8. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 10 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 9. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 33 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 10. കെ.എൽ.എഫ് ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 18 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 11. കെ.എൽ.എഫ് ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 23 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 12. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി – 48 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 13. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 56 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 14. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 55 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 15. കെ.എൽ.എഫ് ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 52 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 16. കെ.എൽ.എഫ് ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 79 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 17. കെ.എൽ.എഫ് ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 48 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 18. കെ.എൽ.എഫ് ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 84 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 19. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 69 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 20. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 43 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 21. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – പാഞ്ഞാൾ സ്വദേശി – 33 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 22. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – പാഞ്ഞാൾ സ്വദേശി – 13 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 23. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – പാഞ്ഞാൾ സ്വദേശി – 8 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 24. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – പോർക്കുളം സ്വദേശി – 33 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 25. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 43 വയസ്സ് .
 26. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 13 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 27. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 42 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 28. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 29. അബുദാബിയിൽ നിന്ന് വന്ന കോലഴി സ്വദേശി – 36 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 30. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 71 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 31. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – വരന്തരപ്പിളളി സ്വദേശി – 73 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 32. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 47 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 33. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി – 27 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 34. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – പാഞ്ഞാൾ സ്വദേശി – 15 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 35. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – മുല്ലക്കര സ്വദേശി – 49 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 36. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 54 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 37. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 43 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 38. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 20 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 39. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കാട്ടാക്കാമ്പാൽ സ്വദേശി – 52 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 40. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 77 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 41. സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്ന മുരിയാട് സ്വദേശി – 49 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 42. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 75 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 43. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 37 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 44. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 48 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 45. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 51 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 46. ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 59 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 47. ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വേളൂക്കര സ്വദേശി – 39 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 48. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 28 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 49. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – പേർക്കുളം സ്വദേശി – 2 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 50. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി – 27 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 51. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 52. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – വരവൂർ സ്വദേശി – 48 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 53. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 23 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 54. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഏറിയാട് സ്വദേശി – 36 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 55. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കാറളം സ്വദേശി – 42 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 56. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – വേളൂക്കര സ്വദേശി – 12 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 57. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – വേളൂക്കര സ്വദേശി – 36 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 58. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – വേളാങ്കല്ലൂർ സ്വദേശി – 37 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 59. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ഏറിയാട് സ്വദേശി – 21 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 60. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന നടത്തറ സ്വദേശി – 27 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 61. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 61 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 62. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കുഴൂർ സ്വദേശി – 29 വയസ്സ് പുരുഷൻ
 63. കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് വന്ന – 44 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 64. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – താന്ന്യം സ്വദേശി – 44 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 65. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന മതിലകം സ്വദേശി – 53 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 66. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – മായന്നൂർ സ്വദേശി – 47 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 67. സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഏറിയാട് സ്വദേശി – 37 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 68. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 46 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 69. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൊടുങ്ങലൂർ സ്വദേശി – 23 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 70. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കാട്ടാക്കാമ്പാൽ സ്വദേശി – 16 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 71. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കാട്ടാക്കാമ്പാൽ സ്വദേശി – 38 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 72. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ചെറുത്തുരുത്തി സ്വദേശി – 21 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 73. സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്ന വളളത്തോൾനഗർ സ്വദേശി – 47 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 74. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പഴയന്നൂർ സ്വദേശി – 24 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 75. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പഴയന്നൂർ സ്വദേശി – 26 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 76. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പഴയന്നൂർ സ്വദേശി – 43 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 77. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൊണ്ടായി സ്വദേശി – 54 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 78. മസ്‌ക്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന തിരുവില്വാമല സ്വദേശി – 3 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 79. മസ്‌ക്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന തിരുവില്വാമല സ്വദേശി – 26 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 80. കെ.എൽ.എഫ് ക്ലസ്റ്റർ – കൊടക്കര സ്വദേശി – 39 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 81. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – വളളത്തോൾനഗർ സ്വദേശി – 5 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 82. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കാട്ടാക്കാമ്പാൽ സ്വദേശി – 1 വയസ്സ്
 83. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കാട്ടാക്കാമ്പാൽ സ്വദേശി – 84 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
Advertisement