എ .ഐ. വൈ. എഫ് നവോത്ഥാന ജാഥ അംഗങ്ങള്‍ കൂട്ടംകുളം സമര സ്മൃതി മണ്ഡപത്തില്‍ പുഷ്പാര്‍ച്ചന നടത്തി

488
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട-എ .ഐ. വൈ. എഫ് നവോത്ഥാന ജാഥ അംഗങ്ങള്‍ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ കൂട്ടംകുളം സമര സ്മൃതി മണ്ഡപത്തില്‍ പുഷ്പാര്‍ച്ചന നടത്തി

 

 

 

Advertisement