ടെൽസൺ കോട്ടോളിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ…

96

ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത പാസ്ട്രൽ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ടെൽസൺ കോട്ടോളിക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡോട്ട് കോമിന്റെ ജന്മദിനാശംസകൾ…

Advertisement