നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇന്ന് (ജൂലൈ 3 )ക്വാറന്റൈയിനിൽ 358 പേർ

184

ഇരിങ്ങാലക്കുട: നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇന്ന് (ജൂലൈ 3 ) ക്വാറന്റൈയിനിൽ 358 പേർ ഉണ്ടെന്ന് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. 332 പേർ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലും 26 പേർ ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈനിലും ആണ് ഉള്ളത് .9 പേരുടെ ക്വാറന്റൈയിൻ കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിച്ചു .പുതിയതായി 19 പേർക്കാണ് ക്വാറന്റൈയിൻ ഏർപ്പെടുത്തിയത് . ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 25 പുരുഷന്മാരും 1 സ്ത്രീകളും,ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 242 പുരുഷന്മാരും 90 സ്ത്രീകളും ഉണ്ട്. വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ക്വാറന്റൈയിനിൽ കഴിയുന്നവർ 147 പുരുഷന്മാരും 53 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 200 പേരാണ് ഉള്ളത് .ക്വാറന്റൈയിനിലുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം 205 ആണ്.

Advertisement