റവന്യൂ ജില്ലാ നീന്തലില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം എല്‍.ബി.എസ്.എം ലെ ദേവികക്ക്

114

 

അവിട്ടത്തൂര്‍ : റവന്യൂ ജില്ല നീന്തല്‍ മത്സരത്തില്‍ അവിട്ടത്തൂര്‍ എല്‍.ബി.എസ്.എം. സ്‌കൂളിലെ ദേവിക.കെ.എച്ചിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.

 

 

Advertisement