ആശാന് ശിഷ്യയുടെ ആദരം

18

ഇരിങ്ങാലക്കുട: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കഥകളി പുരസ്ക്കാരത്തിന് അർഹനായ കലാനിലയം രാഘവൻ ആശാനെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി മന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യയുമായ ഡോ ആർ ബിന്ദു നേരിട്ടത്തി ആദരിച്ചു.2021ലെ കഥകളി പുരസ്കാരത്തിനാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ അഭിമാനമായ കഥകളി ആചാര്യൻ കലാനിലയം രാഘവൻ ആശാൻ അർഹനായത്.കഥകളിയുടെ മേഖലയിൽ ദീർഘനാളത്തെ പ്രവർത്തനസമ്പത്താണ് രാഘവൻ ആശാന് ഉള്ളതെന്ന് മന്ത്രി ഡോ ബിന്ദു പറഞ്ഞു.കേരളത്തിന്റെ കലാരൂപമായ കഥകളി മേഖലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പുരസ്കാരമാണ് അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയത്.കഥകളി മാത്രമല്ല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും അവബോധവും നൽകുകയും വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുകയും ചെയ്ത ഗുരുവാണ് രാഘവൻ ആശാനെന്ന് മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.രാഘവൻ ആശാന്റെ ശിഷ്യയാണെന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ടെന്നും മന്ത്രി ഡോ ആർ ബിന്ദു വ്യക്തമാക്കി.

Advertisement