ഇരിങ്ങാലക്കുട ദനഹാ തിരുനാളിന്റെ വരവറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ പിണ്ടി ഉയർന്നു

345

ഇരിങ്ങാലക്കുട ദനഹാ തിരുനാളിന്റെ വരവറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ പിണ്ടി ഉയർന്നു..ഇരിങ്ങാലക്കുട സൗത്ത് ബസാർ മൂകനാംപറമ്പിൽ വിവറി ജോണിൻറെ വീട്ടിലാണ് ആദ്യ പിണ്ടി ഉയർന്നത്

Advertisement