മുരിങ്ങത്ത് അക്കൻ മകൻ വേലായുധൻ എം എ (75 )(പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ) നിര്യാതനായി

44

മുരിങ്ങത്ത് അക്കൻ മകൻ വേലായുധൻ എം എ 75 (പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ) നിര്യാതനായി ശവസംസ്കാരം നടത്തി. അവിവാഹിതൻ

Advertisement