ചിറ്റിലപ്പിള്ളി കോക്കാട്ട് അന്തപ്പൻ മകൻ ജോയ് (60) നിര്യാതനായി

91

ചിറ്റിലപ്പിള്ളി കോക്കാട്ട് അന്തപ്പൻ മകൻ ജോയ് (60) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം അവിട്ടത്തൂർ തിരുകുടുംബ ദേവാലയത്തിൽ വച്ച് നടത്തി. ഭാര്യ: സിജി മക്കൾ: അനു, ബിനു, മിനു. മരുമക്കൾ: ലിനോയ്, ലിഫിൻ, ഡിക്സൻ.

Advertisement