പാണപറമ്പിൽ ഗോപി മകൻ സജി (40) നിര്യാതനായി

42

കാറളം: പാണപറമ്പിൽ ഗോപി മകൻ സജി (40) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം നടത്തി. അമ്മ: അമ്മിണി സഹോദരിമാർ: രജീല, സിജി.

Advertisement