ശ്രീകൂടല്‍മാണിക്യം ക്ഷേത്രോത്സവം ഒന്നാം ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പഞ്ചരത്‌ന കീര്‍ത്തനാലാപനവും സമ്പദായ ഭജനയും

269
Advertisement

 

Advertisement