തൃശ്ശൂര്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ റൂട്ടില്‍ ബസ്സ് പണിമുടക്ക്

34

ബസ്സ് ജീവനക്കാര്‍ സമയത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് പണിമുടക്ക് . ഇത് മൂലം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും, ജീവനക്കാരും വലഞ്ഞു.

Advertisement