ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 23 )116 പേർക്ക് കോവിഡ് 89 പേർക്കും രോഗം സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ

126
Advertisement

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 23 )116 പേർക്ക് കോവിഡ് 89 പേർക്കും രോഗം സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ 70 പേർക്ക് രോഗമുക്തി സമ്പര്‍ക്കം – കുളങ്ങാട്ടുക്കര – 29 പുരുഷന്‍.സമ്പര്‍ക്കം – എടക്കളത്തൂര്‍ – 30 പുരുഷന്‍.

സമ്പര്‍ക്കം – പേരാമംഗലം -31 പുരുഷന്‍

സമ്പര്‍ക്കം – തിരുത്തിപറമ്പ് – 49 പുരുഷന്‍.

സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 44 പുരുഷന്‍

സമ്പര്‍ക്കം – പേരാമംഗലം – 75 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 40 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ – 33 പുരുഷന്‍

സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ – 29 സ്ത്രീ

സമ്പര്‍ക്കം – ചെറുവ്വത്തൂര്‍ – 62 സ്ത്രീ

സമ്പര്‍ക്കം – ഒളരിക്കര -86 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – പുറ്റേക്കര – 4 പെകുട്ടി.

സമ്പര്‍ക്കം – പേരാമംഗലം- 2 പെകുട്ടി.

സമ്പര്‍ക്കം – പേരാമംഗലം- 32 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – വാടാനപ്പിളളി – 55 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – കടവല്ലൂര്‍ -11 പെകുട്ടി.

സമ്പര്‍ക്കം – മങ്ങാട് -45 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – ചിരനെല്ലൂര്‍ – 20 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – ഗുരുവായൂര്‍ – 29 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ -10 ആകുട്ടി.

സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ -32 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – ഗുരുവായൂര്‍ – 30 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – പാവറി- 16 ആകുട്ടി.

സമ്പര്‍ക്കം – പാവറട്ടി- 45 പുരുഷന്‍

സമ്പര്‍ക്കം – വരാക്കര – 64 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – ആനക്കല്ല് – 14 ആകുട്ടി.

സമ്പര്‍ക്കം – പടിയൂര് – 83 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – ആമ്പലൂര്‍ 6 0പുരുഷന്‍.

സമ്പര്‍ക്കം – മുപ്ലിയം – 80 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – ആനക്കല്ല് – 15 ആകുട്ടി.

സമ്പര്‍ക്കം – മുപ്ലിയം – 54 പുരുഷന്‍.

സമ്പര്‍ക്കം – മുപ്ലിയം – 19 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – മുപ്ലിയം – 23 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – ആനക്കല്ല് – 41 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – ത്യക്കൂര്‍ – 4 പെകുട്ടി.

സമ്പര്‍ക്കം – പഴുാന – 52 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – ആനക്കല്ല് – 48 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – പഴുാന – 45 സ്ത്രീ

സമ്പര്‍ക്കം – വേലൂര്‍ – 35 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 62 സ്ത്രീ

സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 13 ആകുട്ടി.

സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 37 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – ചേലക്കര – 52 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – ചേലക്കര – 36 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – ചേലക്കര – 46 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – ചേലക്കര – 53 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – മനക്കൊടി – 33 പുരുഷന്‍.

സമ്പര്‍ക്കം – അമല നഗര്‍ – 27 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – കുംകുളം – 62 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – കുംകുളം – 58 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 50 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ – 25 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – നടത്തറ – 28 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – എല്‍ത്തുരുത്ത് – 56 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – വെളളാനിക്കര – 58 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – ചുവമണ്ണ് – 62 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – ചുവമണ്ണ് – 18 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ – 32 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – ത്യക്കൂര്‍ – 36 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – എരവിമംഗലം – 20 പുരുഷന്‍.

സമ്പര്‍ക്കം – ചാലക്കുടി -38 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – ചാലക്കുടി – 60 പുരുഷന്‍

സമ്പര്‍ക്കം – ചാലക്കുടി – 35 പുരുഷന്‍

സമ്പര്‍ക്കം – അന്നമനട – 47 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – വെമ്പലൂര്‍ – 36 പുരുഷന്‍.

സമ്പര്‍ക്കം – എടവിലങ്ങ്- 49 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – മാള – 12 പെകുട്ടി. .

സമ്പര്‍ക്കം – മാള – 18 പെകുട്ടി. .

സമ്പര്‍ക്കം – മാള – 39 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – പാതാഴക്കാട് -54 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – കാര – 28 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 30 പുരുഷന്‍.

സമ്പര്‍ക്കം – കാര – 42 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 63 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 52 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി -50 സ്ത്രീ

സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 72പുരുഷന്‍ ..

സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 10 ആകുട്ടി.

സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 42 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 67 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – കാര – 51 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – കുറ്റിക്കാട് – 11 പെകുട്ടി.

സമ്പര്‍ക്കം – കുറ്റിക്കാട് – 22 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – കുറ്റിക്കാട് – 40 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – കൊ്്ന്നകുഴി – 82 സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കം – കൊന്നകുഴി – 56 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – കൊന്നകുഴി – 20 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – കൊന്നകുഴി – 19 പുരുഷന്‍ .

സമ്പര്‍ക്കം – കൊന്നകുഴി – 40 സ്ത്രീ.

ഉറവിടമറിയാത്ത ഗുരുവായൂര്‍ സ്വദേശി – 31 സ്ത്രീ.

ഉറവിടമറിയാത്ത പനമുക്ക് സ്വദേശി – 56 പുരുഷന്‍.

ഉറവിടമറിയാത്ത പാവറ’ി സ്വദേശി – 42 പുരുഷന്‍.

ഉറവിടമറിയാത്ത പാവറ’ി സ്വദേശി – 38 പുരുഷന്‍.

ഉറവിടമറിയാത്ത കുംകുളം സ്വദേശി – 63 സ്ത്രീ.

ഉറവിടമറിയാത്ത ഇയ്യാല്‍ സ്വദേശി – 32 സ്ത്രീ.

ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 32 പുരുഷന്‍ .

ഉറവിടമറിയാത്ത ഇയ്യാല്‍ സ്വദേശി – 42 പുരുഷന്‍ .

ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 23 പുരുഷന്‍ .

ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 40 പുരുഷന്‍ .

ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 32 പുരുഷന്‍.

ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 43 പുരുഷന്‍.

ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 28 പുരുഷന്‍.

ഉറവിടമറിയാത്ത പൂലാനി സ്വദേശി – 23 സ്ത്രീ.

ഉറവിടമറിയാത്ത പെരിഞ്ചേരി സ്വദേശി – 46 പുരുഷന്‍ .

ഉറവിടമറിയാത്ത പുതുക്കാട് സ്വദേശി – 51 സ്ത്രീ.

ഉറവിടമറിയാത്ത പുല്ലൂറ്റ് സ്വദേശി – 33 പുരുഷന്‍ .

ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 8 ആണ്‍കുട്ടി.

ആരോഗ്യപ്രവ്രര്‍ത്തകന്‍ – ത്യശ്ശൂര്‍ – 35 പുരുഷന്‍ ..

ആരോഗ്യപ്രവ്രര്‍ത്തകന്‍ – ത്യശ്ശൂര്‍ – 23 പുരുഷന്‍ ..

ആരോഗ്യപ്രവ്രര്‍ത്തക – മാടായികോണം – 53 സ്ത്രീ.

ഖത്തര്‍ – എറിയാട്- 26 പുരുഷന്‍.

യു.എ.ഇ – പി.വെമ്പലൂര്‍ – 46 പുരുഷന്‍.

യു.എ.ഇ – ത്യശ്ശൂര്‍ – 55 സ്ത്രീ.

ആന്ധ്രപ്രദേശ് – മായന്നൂര്‍ – 51 പുരുഷന്‍ .

ആന്ധ്രപ്രദേശ് – പട്ടിക്കാട് – 32 പുരുഷന്‍ .മഹാരാഷ്ട്ര – ത്യശ്ശൂര്‍ – 59 പുരുഷന്‍

Advertisement