ശാസ്താവും തേവരും ഇനി അടുത്ത വര്‍ഷം കാണാം എന്നു പറഞ്ഞു ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോള്‍ ……

288

ശാസ്താവും തേവരും ഇനി അടുത്ത വര്‍ഷം കാണാം എന്നു പറഞ്ഞു ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോള്‍ ……
ആറാട്ടുപുഴ …..
2019

അടുത്ത വര്‍ഷം ആറാട്ടുപുഴ പൂരം 2020 എപ്രില്‍ 5 ഞായറാഴ്ച

 

Advertisement