ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല:നഗരസഭ മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം റോഡു പുനരുദ്ധാരണത്തിലേക്കും ട്രാഫിക് പരിഷ്‌ക്കരണത്തിലേക്കും

410

Advertisement