എം.എസ്.എസ്. മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് : പി.കെ.എം. അഷ്‌റഫ് ,സെക്രട്ടറി: വി.കെ.റാഫി ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്നിവര്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

504
Advertisement

എം.എസ്.എസ്. മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് : പി.കെ.എം. അഷ്‌റഫ് ,സെക്രട്ടറി: വി.കെ.റാഫി ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്നിവര്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

Advertisement