മികച്ച സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടിയ അനിരുദ്ധൻ PS

14

2019-20 വർഷത്തെ മികച്ച സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടിയ അനിരുദ്ധൻ PS. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ രണ്ടാം വർഷം MA ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. നിരവധി നാഷണൽ മെഡൽ നേട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.

Advertisement