ആവശ്യസർവീസായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ വോട്ടർമാർക്ക് 28, 29 ,30 തീയതികളിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ പോസ്റ്റൽ വോട്ടിംഗ്

51

ഇരിങ്ങാലക്കുട :നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021മായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യസർവീസായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ വോട്ടർമാർക്ക് 2021 മാർച്ച് 28, 29, 30 തീയതികളിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ പോസ്റ്റൽ വോട്ടിംഗ് സെൻറർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് ഉപവരണാധികാരി അജയ് എ ജെ അറിയിച്ചു. പോസ്റ്റൽ വോട്ടിംഗ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അവശ്യ സർവീസിൽ പെട്ട അർഹരായ സമ്മതിദായകർക്ക് അവരുടെ സർവീസ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ഇലക്ഷൻ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

Advertisement