കണ്ണിക്കര വെങ്കുളം കനാൽ സംരക്ഷണത്തിനായി 1 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി

30

ഇരിങ്ങാലക്കുട: നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വേളൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണിക്കര വെങ്കുളം കനാൽ സംരക്ഷണത്തിനായി ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിന്നും 1 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി പ്രൊഫ. കെ. യു. അരുണൻ എം. എൽ. എ. അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും എം. എൽ. എ. പറഞ്ഞു.

Advertisement