വലിയങ്ങാടി അമ്പ് ഫെസ്റ്റിവല്‍ ’19 ലോഞ്ച് ചെയ്തു

407

വലിയങ്ങാടി അമ്പ് ഫെസ്റ്റിവല്‍ ’19 -ന്റെ ഔദ്യോഗിക ടീസര്‍ ലോഞ്ച് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട dysp ശ്രീ. ഫേമസ് വര്‍ഗീസ് നിര്‍വഹിച്ചു.

 

Advertisement