വിവാഹമംഗളാശംസകള്‍

899
Advertisement

ജനുവരി 10ന് വിവാഹിതരാകുന്ന മാപ്രാണം കുറ്റിക്കാടന്‍ വീട്ടില്‍ മെല്‍വിനും പൊറുത്തിശ്ശേരി കോട്ടക്കാകാത്തുക്കാരന്‍ വീട്ടില്‍ ലിനിയ്ക്കും വിവാഹമംഗളാശംസകള്‍

Advertisement