പടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൊഴിൽസഭ സംഘടിപ്പിച്ചു

30

പടിയൂർ: ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൊഴിൽ സഭ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു. പ്രാദേശിക സംരംഭക വിഷയങ്ങളിൽ നടന്ന തൊഴിൽ സഭയിൽ തൊഴിലന്വേഷകരും തൊഴിൽ സംരംഭകരും പങ്കെടുത്തു.പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ലതാസഹദേവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് കെ വി സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഷാജൻ വി എ, വിവിധ വാർഡ് മെമ്പർമാർ, കിലാ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ തൊഴിൽസഭയിൽ പങ്കെടുത്തു.രണ്ടു തൊഴിൽസഭയിൽ ആയി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം തൊഴിൽ അന്വേഷകരും, സംരംഭകരും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.ഇവരെ മൂന്നു ഗ്രൂപ്പായി തരം തിരിച്ച് വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി.

Advertisement