ആനന്ദപുരം – നെല്ലായി റോഡ് ബി.എം.& ബി.സി നിലവാരത്തിലാക്കാൻ 10 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി : മന്ത്രി ആർ. ബിന്ദു

89

ഇരിങ്ങാലക്കുട : തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിലെ ആനന്ദപുരം -നെല്ലായി റോഡിനെ ബി.എം & ബി.സി നിലവാരത്തിലേക്കുയർത്താൻ 10 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ഉത്തരവായതായി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ – സാമൂഹ്യനീതി മന്ത്രിയും മണ്ഡലം എംഎൽഎയുമായ ഡോ.ആർ.ബിന്ദു അറിയിച്ചു.മണ്ഡലത്തിലെ സംസഥാന പാതയായ പോട്ട – മൂന്നു പീടിക റോഡിനെ ദേശീയ പാതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നും 2 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ബിന്ദു പറഞ്ഞു.

Advertisement