പുല്ലൂർ മണ്ണാം പറമ്പിൽ എംകെ കുട്ടൻ (74) നിര്യാതനായി

25

പുല്ലൂർ മണ്ണാം പറമ്പിൽ എംകെ കുട്ടൻ (74) നിര്യാതനായി . സംസ്കാരം നടത്തി. ഭാര്യ കുമാരി (late) മക്കൾ :അനിൽ കുമാർ,ബിജു മരുമകൾ : സ്മിത, ലിജി.

Advertisement