നമ്പ്യട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ നായർ ഭാര്യ കാരേക്കാട്ട് കുഞ്ഞി കാവുമ്മ (103) നിര്യാതയായി

38

പുല്ലൂർ:നമ്പ്യട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ നായർ ഭാര്യ കാരേക്കാട്ട് കുഞ്ഞി കാവുമ്മ (103) നിര്യാതയായി.സംസ്കാരം നാളെ രാവിലെ 9 ന് വിട്ടുവളപ്പിൽ .മക്കൾ: രമണി, ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി, നാരായണൻ (Late), ശാന്ത (Late) രാമൻകുട്ടി (Late) മരുമക്കൾ:സരോജം,ബാലചന്ദ്രൻ ,പ്രഭാകരൻ നായർ ( Late), ശോഭ.

Advertisement