ഞായറാഴ്ചകളില്‍ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക് ഡൗൺ ഇല്ല

87
Advertisement

സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ചകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഒഴിവാക്കി.അതേസമയം കണ്ടെയന്‍മെന്റ് സോണുകളിലേയും റെഡ്‌സോണുകളിലേയും നിയന്ത്രണം കര്‍ശനമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നവരെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ലോക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല .

Advertisement