കാലവര്‍ഷം മൂലം തകര്‍ന്ന റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 1 കോടി 5 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി പ്രൊഫ. കെ. യു. അരുണന്‍ എം എല്‍ എ

335
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട:ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തില്‍ കാലവര്‍ഷം മൂലം തകര്‍ന്ന റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 1 കോടി 5 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി പ്രൊഫ. കെ. യു. അരുണന്‍ എം എല്‍ എ അറിയിച്ചു. കാട്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജനശക്തി റോഡിന് 10 ലക്ഷം രൂപ, ബി. എഡ് കോളേജ് — വെള്ളേച്ചരന്‍ റോഡിന് 6 ലക്ഷം രൂപ, കാറളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അയ്യപ്പന്‍ കാവ് — പുഞ്ചപ്പാടം റോഡിന് 5 ലക്ഷം രൂപ, മുരിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കപ്പാറ റോഡിന് 5 ലക്ഷം രൂപ, കടവൂര്‍ റോഡിന് 10 ലക്ഷം രൂപ, ആളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കാരൂര്‍ ചിറ —- അഞ്ചലങ്ങാടി റോഡിന് 10 ലക്ഷം രൂപ, മണ്ടത്തറ പൊക്കം റോഡിന് 10 ലക്ഷം രൂപ, വേളൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ തൊമ്മാന — ചെങ്ങാറ്റുമുറി റോഡിന് 6 ലക്ഷം രൂപ നടവരമ്പ് — പള്ളിനട —- പുഞ്ചപ്പാടം റോഡിന് 3 ലക്ഷം രൂപ, പൂമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സെന്റ് സെബാസ്‌ററ്യന്‍ ചര്‍ച്ചു റോഡിന് 5 ലക്ഷം രൂപ പടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഭഗവതി വിലാസം റോഡിന് 5 ലക്ഷം രൂപ മഠത്തുംപടി — ആലക്കത്തറ റോഡിന് 10 ലക്ഷം രൂപ, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പട്ടരുമഠം റോഡിന് 10 ലക്ഷം രൂപ, കൊരുമ്പിശ്ശേരി റോഡിന് 10 ലക്ഷം രൂപ എന്നീ പ്രകാരം 14 റോഡിനാണ് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത പ്രവര്‍ത്തികളുടെ നിര്‍വഹണ ചുമതല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിനായിരിക്കുമെന്നും എം എല്‍ എ അറിയിച്ചു.

Advertisement