അവിട്ടത്തൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തില്‍ നവരാത്രി മഹോത്സവം സെപ്തംബര്‍ 28 മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 8 വരെ

222
Advertisement

അവിട്ടത്തൂര്‍: അവിട്ടത്തൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ നവരാത്രി ആഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. 28 ന് നവരാത്രി ആരംഭം, 5 ന് പൂജവെപ്പ്, 7 ന് മഹാനവമി, 8 വിജയദശമി രാവിലെ വിദ്യാരംഭപൂജ എന്നിങ്ങനെ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കും.

Advertisement