കാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കുളങ്ങളിലെ മത്സ്യം പിടിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നു

334
Advertisement

കാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കുളങ്ങളിലെ മത്സ്യം പിടിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം 2019 ജൂണ്‍ 7 ാം തിയ്യതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് കാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ വെച്ച് പരസ്യമായി ചെയ്യുന്നതാണ് . ലേലം സംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഓഫീസ് സമയങ്ങളില്‍ പഞ്ചായത്താഫീസില്‍ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്

Advertisement