ഇന്ന് വിവാഹവാര്‍ഷികമാഘോഷിക്കുന്ന ജ്യോതിസ് കോളേജ് അക്കാദമിക്് ഹെഡ് കുമാര്‍ സി കെ ക്കും ഭാര്യ സൗമ്യ കുമാറിനും ആശംസകള്‍

369
Advertisement

ഇന്ന് വിവാഹവാര്‍ഷികമാഘോഷിക്കുന്ന ജ്യോതിസ് കോളേജ് അക്കാദമിക് ഹെഡ് കുമാര്‍ സി കെ ക്കും ഭാര്യ സൗമ്യ കുമാറിനും ആശംസകള്‍