പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യവും അജൈവ മാലിന്യവും വലിച്ചെറിഞ്ഞാല്‍ ഉടനടി നടപടി

306

Advertisement