ആര്‍ 320 ചെമ്മണ്ട കായല്‍ പുളിയംപാടം കടുംകൃഷി കര്‍ഷകസഹകരണ സംഘത്തിന് പുതിയ പ്രസിഡന്റ്

338

ആര്‍ 320 ചെമ്മണ്ട കായല്‍ പുളിയംപാടം കടുംകൃഷി കര്‍ഷകസഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റായി സി. പി .ഐ (എം) കാറളം എല്‍ സി അംഗം സഖാവ് കെ കെ ഷൈജുവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

Advertisement