കേരള അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി എം എസ് സി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ജില്‍ന ജോയ് കവലക്കാട്ടിന്

547

കേരള അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി എം എസ് സി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ജില്‍ന ജോയ് കവലക്കാട്ടിന് .കരാഞ്ചിറ കവലക്കാട്ട് വീട്ടിലെ ജോയ്- പുഷ്പ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ജില്‍ന

Advertisement