ഇരിങ്ങാലക്കുട മുൻസിപ്പാലിറ്റി അതിർത്തിയിൽ പെട്ട പുറത്തുശ്ശേരി പ്രദേശത്ത് ജലമോഷണം കണ്ടെത്തി

4

ഇരിങ്ങാലക്കുട:ഇരിങ്ങാലക്കുട മുൻസിപ്പാലിറ്റി അതിർത്തിയിൽ പെട്ട പുറത്തുശ്ശേരി പ്രദേശത്ത് ജലമോഷണം കണ്ടെത്തി. വിതരണ ശൃംഖലയിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയപ്പോഴാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള കണക്ഷനിൽ നിന്ന് വാട്ടർ മീറ്ററിന് മുമ്പായി അനധികൃത കണക്ഷൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ജലമോഷണം നടത്തിയ സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും 25000 രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇരിങ്ങാലക്കുട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലും പരിശോധന വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചു.

Advertisement