ഇരിങ്ങാലക്കുട SNBS സമാജം ശ്രീ. വിശ്വനാഥപുരം ക്ഷേത്രത്തിലെ കാവടി പൂര മഹോത്സവം സമാപിച്ചു

37

ഇരിങ്ങാലക്കുട: SNBS സമാജം ശ്രീ. വിശ്വനാഥപുരം ക്ഷേത്രത്തിലെ കാവടി പൂര മഹോത്സവം ഇന്ന് 10/2/2023 ആറോട്ടോട് കൂടി സമാപിച്ചു. കാവടി മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കോമ്പാറ വിഭാഗത്തിനും രണ്ടാം സ്ഥാനം പൂല്ലൂർ വിഭാഗത്തിനും മുന്നാം സ്ഥാനം ടൗൺ സെറ്റിനും ലഭിച്ചു. മികച്ച പൂക്കാവടികൾക്കും അച്ചടക്കത്തിനുമുള്ള ട്രോഫികളും കോമ്പാറ വിഭാഗത്തിനാണ് ലഭിച്ചത്.

Advertisement