മഠത്തിപ്പറമ്പിൽ കുമാരൻ മകൻ ശിവരാമൻ (78) നിര്യാതനായി

26
Advertisement

മാപ്രാണം മഠത്തിപ്പറമ്പിൽ കുമാരൻ മകൻ ശിവരാമൻ (78) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം നടത്തി. ഭാര്യ ലതിക.മക്കൾ:വിനോദ്കുമാർ വിജയകുമാർ.മരുമക്കൾ: ദിവ്യ,സ്വാഹ.

Advertisement