കൂടല്‍മാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ 2020 മാറ്റിവെച്ച ഉത്സവം 2021 മാര്‍ച്ച് 28ന് നടത്താന്‍ തീരുമാനമായി

93

ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടല്‍മാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ 2020 മാറ്റിവെച്ച ഉത്സവം 2021 മാര്‍ച്ച് 28ന് നടത്താന്‍ തീരുമാനമായി

Advertisement