ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 8 ) 64 പേർക്ക് കോവിഡ്

220
Advertisement

 1. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- മേലൂർ – 39 സ്ത്രീ.
 2. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- കോടശ്ശേരി – 45 പുരുഷൻ.
 3. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- കോടശ്ശേരി – 33 പുരുഷൻ.
 4. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- കോടശ്ശേരി – 22 പുരുഷൻ.
 5. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- മേലൂർ – 55 സ്ത്രീ.
 6. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി – 31 പുരുഷൻ.
 7. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ചേർപ്പ് – 29 പുരുഷൻ.
 8. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- അടാട്ട് – 60 സ്ത്രീ.
 9. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- കുന്നംകുളം- 64 സ്ത്രീ.
 10. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- കുന്നംകുളം- 64 പുരുഷൻ.
 11. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 35 പുരുഷൻ.
 12. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 56 സ്ത്രീ.
 13. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടങ്ങോട് – 47 പുരുഷൻ.
 14. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടവല്ലൂർ – 37 സ്ത്രീ.
 15. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- പൂമംഗലം – 9 മാസം ആൺകുട്ടി.
 16. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- പൂമംഗലം – 36 പുരുഷൻ.
 17. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ – 22 പുരുഷൻ.
 18. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂക്കര – 55 സ്ത്രീ.
 19. രാമപുരം ക്ലസ്റ്റർ- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 64 പുരുഷൻ.
 20. ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന മതിലകം സ്വദേശി – 32 പുരുഷൻ.
 21. ദുബായിൽനിന്ന് വന്ന തിരുവില്വാമല സ്വദേശി – 24 പുരുഷൻ.
 22. മസ്‌ക്കറ്റിൽനിന്ന് വന്ന മതിലകം സ്വദേശി – 33 പുരുഷൻ.
 23. മസ്‌ക്കറ്റിൽനിന്ന് വന്ന ഏറിയാട് സ്വദേശി – 33 പുരുഷൻ.
 24. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന കോടശ്ശേരി സ്വദേശി – 32 പുരുഷൻ.
 25. മുംബൈയിൽ നിന്ന് വന്ന കൈപ്പറമ്പ് സ്വദേശി – 45 പുരുഷൻ.
 26. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന പറവട്ടാനി സ്വദേശി – 29 പുരുഷൻ.
 27. പൂനൈയിൽ നിന്ന് വന്ന എളവളളി സ്വദേശി – 30 പുരുഷൻ.
 28. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന വരവൂർ സ്വദേശി – 38 പുരുഷൻ.
 29. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 35 പുരുഷൻ.
 30. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചരി – 33 പുരുഷൻ.
 31. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചരി – 62 പുരുഷൻ.
 32. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചരി – 55 സ്ത്രീ.
 33. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചരി – 43 സ്ത്രീ.
 34. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 20 പുരുഷൻ.
 35. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 16 ആൺകുട്ടി.
 36. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 42 സ്ത്രീ.
 37. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ -24 സ്ത്രീ.
 38. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങലൂർ – 53 പുരുഷൻ.
 39. സമ്പർക്കം- മതിലകം- 27 പുരുഷൻ.
 40. സമ്പർക്കം- കുഴൂർ- 2 പെൺകുട്ടി.
 41. സമ്പർക്കം- കുഴൂർ- 29 സ്ത്രീ.
 42. സമ്പർക്കം- മുരിയാട് – 54 സ്ത്രീ.
 43. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം – 32 സ്ത്രീ.
 44. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം – 10 ആൺകുട്ടി.
 45. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം – 30 സ്ത്രീ.
 46. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം – 38 പുരുഷൻ.
 47. സമ്പർക്കം- കാറളം – 72 സ്ത്രീ.
 48. സമ്പർക്കം- എടത്തിരിഞി – 24 സ്ത്രീ.
 49. സമ്പർക്കം- എരുമപ്പെട്ടി – 13 ആൺകുട്ടി.
 50. സമ്പർക്കം- ചേലക്കര- 57 സ്ത്രീ.
 51. സമ്പർക്കം- കണ്ടാണശ്ശേരി – 48 സ്ത്രീ.
 52. സമ്പർക്കം- കണ്ടാണശ്ശേരി – 56 പുരുഷൻ.
 53. സമ്പർക്കം- കുന്നംകുളം – 14 ആൺകുട്ടി.
 54. സമ്പർക്കം- കുന്നംകുളം – 29 പുരുഷൻ.
 55. സമ്പർക്കം- വെങ്കിടങ്ങ് – 40 പുരുഷൻ.
 56. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി – 15 ആൺകുട്ടി.
 57. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി – 37 സ്ത്രീ.
 58. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി – 15 ആൺകുട്ടി.
 59. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങലൂർ – 11 ആൺകുട്ടി.
 60. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങലൂർ – 40 സ്ത്രീ.
 61. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി – 62 സ്ത്രീ.
 62. ഉറവിടമറിയാത്ത മതിലകം സ്വദേശി – 23 പുരുഷൻ.
 63. ഉറവിടമറിയാത്ത എരുമപ്പെട്ടി സ്വദേശി – 36 സ്ത്രീ.
 64. ഉറവിടമറിയാത്ത പുത്തൂർ സ്വദേശി – 37 പുരുഷൻ.
Advertisement