തൃശ്ശൂരിൽ ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 6 )73 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് 17 പേർ

174
Advertisement

തൃശ്ശൂരിൽ ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 6 )73 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് 17 പേർ

 1. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 34 സ്ത്രീ.
 2. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 50 പുരുഷൻ.
 3. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 13 ആൺകുട്ടി.
 4. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 87 പുരുഷൻ.
 5. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ – 25 പുരുഷൻ.
 6. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- മണലൂർ – 42 സ്ത്രീ.
 7. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 18 പെൺകുട്ടി.
 8. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 19 പുരുഷൻ.
 9. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 45 സ്ത്രീ.
 10. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂക്കര – 26 പുരുഷൻ.
 11. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം – 6 ആൺകുട്ടി.
 12. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം – 84 സ്ത്രീ.
 13. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം – 84 സ്ത്രീ.
 14. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം – 6 പെൺകുട്ടി.
 15. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം – 69 പുരുഷൻ.
 16. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂക്കര – 29 .
 17. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പമംഗലം – 40 സ്ത്രീ.
 18. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 54 സ്ത്രീ.
 19. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 24 സ്ത്രീ.
 20. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- മാപ്രാണം – 48 പുരുഷൻ.
 21. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി – 24 പുരുഷൻ.
 22. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടവല്ലൂർ – 7 പെൺകുട്ടി.
 23. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടങ്ങോട് – 12 ആൺകുട്ടി.
 24. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി – 52 സ്ത്രീ.
 25. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ- 22 സ്ത്രീ.
 26. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 78 പുരുഷൻ.
 27. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 6 ആൺകുട്ടി.
 28. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 44 സ്ത്രീ.
 29. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- മാടക്കത്തറ- 58 പുരുഷൻ.
 30. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി – 51 പുരുഷൻ.
 31. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 31 പുരുഷൻ.
 32. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 7 ആൺകുട്ടി.
 33. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 65 പുരുഷൻ.
 34. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 58 സ്ത്രീ.
 35. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 21 പുരുഷൻ.
 36. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 11 ആൺകുട്ടി.
 37. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 58 പുരുഷൻ.
 38. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചിറ്റിലപ്പിളളി – 43 പുരുഷൻ.
 39. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ- കുന്നംകുളം – 57 സ്ത്രീ.
 40. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പറമ്പ് – 24 പുരുഷൻ.
 41. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പറമ്പ് – 50 സ്ത്രീ.
 42. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ- കടങ്ങോട് – 20 പുരുഷൻ.
 43. സമ്പർക്കം- പൂക്കോട് – 38 സ്ത്രീ.
 44. സമ്പർക്കം- കൂർക്കഞ്ചേരി – 41 സ്ത്രീ.
 45. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി – 62 സ്ത്രീ.
 46. സമ്പർക്കം- കൈപ്പറമ്പ്- 23 സ്ത്രീ.
 47. സമ്പർക്കം- വെങ്കിടങ്ങ് – 17 ആൺകുട്ടി.
 48. സമ്പർക്കം – കരുമത്ര – 46 സ്ത്രീ.
 49. സമ്പർക്കം – കാറളം – 45 പുരുഷൻ.
 50. സമ്പർക്കം – കാറളം – 38 പുരുഷൻ.
 51. സമ്പർക്കം – ചിറ്റിലപ്പിള്ളി – 43 സ്ത്രീ.
 52. സമ്പർക്കം – രാമപുരം – 60 പുരുഷൻ.
 53. സമ്പർക്കം – ത്യശൂർ – 52 സ്ത്രീ.
 54. സമ്പർക്കം – ഇയ്യാൽ – 50 പുരുഷൻ.
 55. ഉറവിടമറിയാത്ത ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 63 പുരുഷൻ.
 56. ഉറവിടമറിയാത്ത പഴയന്നൂർ സ്വദേശി – 26 സ്ത്രീ.
 57. ഉറവിടമറിയാത്ത മുളങ്കുന്നത്ത്കാവ് സ്വദേശി – 69 പുരുഷൻ.
 58. ഉറവിടമറിയാത്ത പൂമംഗലം സ്വദേശി – 39 പുരുഷൻ.
 59. ഉറവിടമറിയാത്ത പടിയൂർ സ്വദേശി – 59 സ്ത്രീ.
 60. ഉറവിടമറിയാത്ത കാട്ടാക്കാമ്പാൽ സ്വദേശി – 55 സ്ത്രീ.
 61. ഉറവിടമറിയാത്ത മുരിയാട് സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ.
 62. ഉറവിടമറിയാത്ത കൈപ്പറമ്പ് സ്വദേശി – 43 സ്ത്രീ.
 63. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ് സ്വദേശി – 39 സ്ത്രീ.
 64. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന വരവൂർ സ്വദേശി – 27 പുരുഷൻ.
 65. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന നെൻമണിക്കര സ്വദേശി – 33 പുരുഷൻ.
 66. ആസ്‌ട്രേലിയ നിന്ന് വന്ന ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ.
 67. ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന എളവളളി സ്വദേശി – 6 പെൺകുട്ടി.
 68. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ടാണ്ണശ്ശേരി സ്വദേശി – 39 പുരുഷൻ.
 69. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ടാണ്ണശ്ശേരി സ്വദേശി – 4 ആൺകുട്ടി.
 70. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 40 പുരുഷൻ.
 71. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 77 സ്ത്രീ.
 72. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ സ്വദേശി- 35 പുരുഷൻ
 73. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 39 പുരുഷൻ.
Advertisement