ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇന്ന് (ജൂൺ 10) ക്വാറന്റൈയിനിൽ 338 പേർ

60
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട: നഗരസഭയിൽ ഇന്ന് (ജൂൺ 10 ) ക്വാറന്റൈയിനിൽ 338 പേർ ഉണ്ടെന്ന് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അറിയിച്ചു.310 പേർ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലും 28 പേർ ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈനിലും ആണ് ഉള്ളത് .12 പേരുടെ ക്വാറന്റൈയിൻ കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിച്ചു .പുതിയതായി 11 പേർക്കാണ് ക്വാറന്റൈയിൻ ഏർപ്പെടുത്തിയത് . ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 12 പുരുഷന്മാരും16 സ്ത്രീകളും,ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 189 പുരുഷന്മാരും 121 സ്ത്രീകളും ഉണ്ട്.

Advertisement