ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി സമർപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അംഗീകരിച്ചതായി പ്രൊഫ കെ യു അരുണൻ എം എൽ എ

184
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട :2020–21 വർഷത്തെ സംസ്‌ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി സമർപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അംഗീകരിച്ചതായി പ്രൊഫ കെ യു അരുണൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണം 12 കോടി രൂപ, ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഫാമിലി ടൈപ്പ് കോർട്ടേഴ്‌സ് 2.50 കോടി രൂപ, എഴുന്നള്ളത് പാതയുടെ 2/200മുതൽ 2/700 വരെ നിർമ്മാണം 1 50 കോടി രൂപ,, ചെമ്മണ്ട –പൊറത്തിശ്ശേരി — കാറളം റോഡ് 6കോടി രൂപ, എടതിരിഞ്ഞി — കാട്ടൂർ റോഡ് 5 കോടി, അരിപ്പാലം — പനച്ചിക്കച്ചിറ റോഡ് 1.25 കോടി രൂപ, കുട്ടംകുളം സംരക്ഷണം 10 കോടി രൂപ, കുടുംബശ്രീ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് 8 കോടി രൂപ കൂടാതെകല്ലേറ്റുംകര കേരള ഫീഡ്സിനായി 11കോടി രൂപ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഉണ്ണായി വാരിയർ സ്മാരക കലാനിലയത്തിനായി 1 കോടി രൂപയും മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കായും ബഡ്ജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു എം എൽ എ അറിയിച്ചു

Advertisement