ഹോട്ടല്‍ മാലിന്യം തള്ളി

299
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട ഠാണാവിലെ ദേവസ്വത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന്റെ സമീപംഹോട്ടല്‍ മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നു.

Advertisement