എസ്.എസ്.എല്‍.സി-2019 ഇരിങ്ങാലക്കുടയില്‍ മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങളിലും എ-പ്ലസ് നേടിയവര്‍

1724

 

LBSMHS AVITTATHUR

Aiswarya P.K
Aiswarya P.K

Aiswaryalakshmi TP
Aiswaryalakshmi TP

Amal Joy
Amal Joy

Anandkrishna PB
Anandkrishna PB

Dhanya KP
Dhanya KP

Gayathri Thejus Menon
Gayathri Thejus Menon

Gokul Thejus Menon
Gokul Thejus Menon

Gopika Biju T
Gopika Biju T

Gopika Murali
Gopika Murali

Gopika Thejus Menon
Gopika Thejus Menon

John Jose C
John Jose C

Krishnaja K
Krishnaja K

Rahul KJ
Rahul KJ

Swathi.D.Warrier
Swathi.D.Warrier

LFCGHS IRINJALAKUDA

AMEENA .P.H
AMEENA .P.H

AJISHMA K.SHAJI
AJISHMA K.SHAJI

UMADEVI A T
UMADEVI A T

SIYAN SHAJU
SIYAN SHAJU

SREERANJANA M B
SREERANJANA M B

STINU SHAJU
STINU SHAJU

SITHARA PARVIN T.S.
SITHARA PARVIN T.S.

SREELAKSHMI RATHEESH
SREELAKSHMI RATHEESH

SREELAKSHMI MS
SREELAKSHMI MS

sreelakshmi k.s
sreelakshmi k.s

SNEHINA K.S
SNEHINA K.S

SNEHA K.S
SNEHA K.S

SANDRA K SURESH
SANDRA K SURESH

ROSE MARIYA JOBY
ROSE MARIYA JOBY

RENIYA ROY
RENIYA ROY

RADHIKA RADHAKRISHNAN
RADHIKA RADHAKRISHNAN

PARVATHY VIJAYAKUMAR
PARVATHY VIJAYAKUMAR

NEERAJA P R
NEERAJA P R

NEHA P.H
NEHA P.H

NANDANA K S
NANDANA K S

NANDANA.S
NANDANA.S

MYSA K M
MYSA K M

MERITTA SHIBU
MERITTA SHIBU

 LIMNA C.THOMAS
LIMNA C.THOMAS

LAKSHMI NANDANA P.B
LAKSHMI NANDANA P.B

KRISHNENDHU UNNIKRISHNAN
KRISHNENDHU UNNIKRISHNAN

GAYATHRI NR
GAYATHRI NR

JILSHA GEORGE
JILSHA GEORGE

GREESHMA BENET
GREESHMA BENET

GAYATHRI T
GAYATHRI T

FATHIMA RISHANA
FATHIMA RISHANA

.FATHIMA K B
.FATHIMA K B

DELNA JOSE
DELNA JOSE

 DINTA DAVIS
DINTA DAVIS

 CHRISTY JAISON
CHRISTY JAISON

 ANJANA S KUMAR
ANJANA S KUMAR

AVANI T A
AVANI T A

ANGEL MARIYA GEORGE
ANGEL MARIYA GEORGE

 ANANYA M.A
ANANYA M.A

ASNA C A
ASNA C A

ALDINA P SAJEEVAN
ALDINA P SAJEEVAN

AGNA PAULY
AGNA PAULY

ADITHYA V V
ADITHYA V V

ARYA I A
ARYA I A

ANJANA K S
ANJANA K S

ANGELIN ANTO
ANGELIN ANTO

.AKSHAYA UNNIKRISHNAN
.AKSHAYA UNNIKRISHNAN

AISWARYA K V
AISWARYA K V

ADHITHYA E D
ADHITHYA E D

ASWATHI KRISHNA
ASWATHI KRISHNA

ARYA V.S
ARYA V.S
 ARYA KRSHNA V.S.ARYA KRSHNA V.S.

ANJIMA N.C.
ANJIMA N.C.

AJISHMA K.SHAJI
AJISHMA K.SHAJI

NATIONAL HS IRINJALAKUDA

AMITH RAJESH
AMITH RAJESH

AMAL THOMAS
AMAL THOMAS

AKHIL SANTHOSH
AKHIL SANTHOSH

AKHIL SANTHOSH

ADWAITHKRISHNA T R
ADWAITHKRISHNA T R

ADITHYARAM I S
ADITHYARAM I S

ADITHYAN M S
ADITHYAN M S

ADARSH U R
ADARSH U R

ABHIRAM.P.G
ABHIRAM.P.G

ABHINAV RAJESH
ABHINAV RAJESH

VIVEK T J
VIVEK T J

VISHNUDEV. S
VISHNUDEV. S

SREEPRIYA V S
SREEPRIYA V S

SREEPRIYA M V
SREEPRIYA M V

SREELAKSHMI I M
SREELAKSHMI I M

SREEJITH V NAIR
SREEJITH V NAIR

SHAJAY .A .S
SHAJAY .A .S

SANDRA N B
SANDRA N B

ROHITH.MS
ROHITH.MS

RASSIN RAFIE
RASSIN RAFIE

RAHUL KR
RAHUL KR

PRANAV.T.R
PRANAV.T.R

PARVANA BABY
PARVANA BABY

NIRANJAN.N.B
NIRANJAN.N.B

NIRANJAN T R
NIRANJAN T R

NEHA.K.V
NEHA.K.V

NEERAJA MENON .E
NEERAJA MENON .E

NANDUKRISHNA.K.J
NANDUKRISHNA.K.J

NANDANA.V.S
NANDANA.V.S

NANDANA.M.T
NANDANA.M.T

NANDANA.K.S
NANDANA.K.S

KRISHNENDU K
KRISHNENDU K

KRISHNAVENI.M.U
KRISHNAVENI.M.U

JISHNU A J
JISHNU A J

JEEVESH BINOY
JEEVESH BINOY

HARSHIMA P S
HARSHIMA P S

GANGA M
GANGA M

DHEERAJ P S
DHEERAJ P S

DEEPAK T R
DEEPAK T R

CHRISTO JOSHY
CHRISTO JOSHY

CHRISTO JOSHY
CHRISTO JOSHY

ARYAN.P
ARYAN.P

ARYA A
ARYA A

ARATHY .P .S
ARATHY .P .S

ANOOP SHIBU
ANOOP SHIBU

ANANTHAKRISHNAN.K
ANANTHAKRISHNAN.K

ANANDHAKRISHAN K S
ANANDHAKRISHAN K S

 

 

 

HDP HSS EDATHIRINJI

Advertisement