കുടിവെള്ള ശുചീകരണ പ്ലാന്റിന് സമീപത്തായി കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളി

355
Advertisement

Advertisement