6 എ പദ്ധതിയില്‍ എച്ച് .ഡി .പി .എസ്.എച്ച് .എസ് എസിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം

286

വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍- 6 പദ്ധതിയില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ള പ്രശസ്തി ഫലകം എടതിരിഞ്ഞി എച്ച് .ഡി .പി .എസ്.എച്ച് .എസി ന് ലഭിച്ചു.

Advertisement