ബിനോയ് കുഞ്ഞലിക്കാട്ടിലിനും ജിതാ ബീനോയ്ക്കും വിവാഹ വാര്‍ഷികത്തിന്റെ മംഗളാശംസകള്‍

2012
Advertisement

 

23-ാം വിവാഹവാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ബിനോയ് കുഞ്ഞലിക്കാട്ടിലിനും ജിതാ ബീനോയ്ക്കും വിവാഹ വാര്‍ഷികത്തിന്റെ മംഗളാശംസകള്‍

Advertisement