മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി സ്വയം പര്യാപ്തമാകാന്‍ ഒരുങ്ങി

650
Advertisement

മുരിയാട് : പഞ്ചായത്തില്‍ ജൈവ പച്ചക്കറി സ്വയപര്യപ്താമാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എക്കര്‍ സ്ഥലത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുവാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ട് പച്ചക്കറിവിത്തുകളുടെയും ജൈവ കീടനാശിനികളുടെയും വിതരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സരള വിക്രമന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. എകദേശം 300 വനിതകളിലൂടെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശികുന്നത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയില്‍ എകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ തോമസ് തൊകലത്ത്, സിന്ധു നാരായണന്‍കുട്ടി ,കൃഷി ആപ്പിസര്‍ കെ.രാധിക, എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

Advertisement